AUDÍTORSKÁ ČINNOSŤ A CERTIFIKÁCIE MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV

Certifikačný orgán ACB pôsobí v rámci spoločnosti ACB, s. r. o., založenej dňa 3. 12. 2004 so sídlom v Trenčíne a zapísanej do obchodného registra na Okresnom súde v Trenčíne dňa 3. 12. 2004, oddiel Sro, vložka 15180/R.
Hlavným predmetom činnosti Certifikačného orgánu ACB je poskytovanie komplexných služieb v oblasti certifikácií manažérskych systémov ako akreditovanej činnosti.
V rámci neakreditovanej činnosti spoločnosť ACB, s. r. o. poskytuje služby v oblasti organizovania školení, kurzov, seminárov, ekonomické a technické poradenstvo v organizačných, technických a ekonomických oblastiach (analýza a meranie práce, pracovných miest a výkonov a zlepšovanie procesov).

STN EN ISO 9001
Manažérsky systém orientovaný
na kvalitu poskytovaných
produktov a služieb.
STN EN ISO 14001
Manažérsky systém na realizáciu
a zlepšovanie environmentálnej
politiky v podnikaní.
STN ISO 45001
Manažérsky systém riadenia BOZP
a zlepšovanie bezpečnosti
práce zamestnancov.