Z HISTÓRIE VZNIKU MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE ISO

V anglickom jazyku International Organization for Standardization - medzinárodná organizácia pre normalizáciu. Zakladatelia organizácie rozhodli o krátkom názve "ISO" odvodením z Gréckeho "isos" = zhodný, rovnať sa, vyrovnať sa (dosiahnuť rovnakú úroveň). ISO je mimovládna organizácia so sídlom v Ženeve. Usmerňuje a koordinuje normalizačnú a štandardizačnú technickú činnosť v medzinárodnom rozsahu. Je najväčším svetovým združením národných normalizačných organizácií (163 krajín) a zaoberá sa tvorbou medzinárodných noriem ISO a iných dokumentov vo všetkých oblastiach normalizácie. ISO je premostením medzi súkromným a verejným sektorom. Poskytuje riešenia pre dosiahnutie zhody v požiadavkách podnikania a širokých potrieb verejnosti. Je aj poradným orgánom UNESCO, ECOSOC, FAO, IAEA, ICAO...

Štruktúra a terminológia ISO 9001: 2015 Systémy manažérstva kvality
Štruktúra kapitol a nie­ktorá terminológia nového vydania medzinárodnej normy ISO 9001: 2015 sa zmenili v porovnaní s predchádzajúcim vydaním ISO 9001: 2008, aby sa zlepšilo usporiadanie s ostatnými normami systémov mana­žérstva.
Neexistuje nijaká požiadavka v tejto medziná­rodnej norme, aby sa jej štruktúra a terminológia implementovala do už zdokumentovaných informácií systému manažérstva kvality organizácie.
Nová štruktúra kapitol má skôr v úmysle poskytnúť lo­gickú prezentáciu požiadaviek než priamo ponúkať model doku­mentovania politík, cieľov a procesov organizá­cie, ktoré sú často pre jej používate­ľov relevantnejšie, ak sa vzťahujú aj na prevádzku procesov v organizácii a aj na udržiavanie informácií na ďalšie účely. Neexistuje nijaká požiadavka nahradiť ter­míny používané v organizácii za termíny použité v tejto medzinárodnej norme. Organizácia si môže vybrať, či použije zaužívané termíny, ktoré sú vhodné pre jej prevádzky, napr. „záznamy, dokumentácia, protokoly“, miesto jedného termínu „zdokumentované informácie“. Ďalej si môže vybrať, či nahradí zavedený termín „dodáva­teľ“, „partner“ alebo „predajca“, jedným novým termínom „externý poskytovateľ“.

Dôležité:
Slovenská verzia tejto európskej normy EN ISO 9001: 2015 bola vydaná vo februári 2016 a má označenie STN EN ISO 9001. Je to ekvivalent originálnej normy preložený do slovenského jazyka, s ponechaním pôvodného anglického textu. Má rovnaké postavenie ako oficiálna verzia a pri jej využívaní je možné používať aj označenie STN EN ISO 9001: 2016. Všetky normy je možné zakúpiť aj on-line po registrácii na stránke Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.
Kapitoly normy STN EN ISO 9001: 2016
0  Úvod
1  Predmet normy
2  Normatívne odkazy
3  Termíny a definície
4  Súvislosti organizácie

    4.1  Pochopenie organizácie a jej súvislostí
    4.2  Pochopenie potrieb a očakávanie zainteresovaných strán
    4.3  Určenie predmetu systému manažérstva kvality
    4.4  Systém manažérstva a jeho procesy
5  Vodcovstvo
    5.1  Vodcovstvo a záväzok
    5.2  Politika
    5.3  Roly, zodpovednosť a právomoci v organizácii
6  Plánovanie
    6.1  Opatrenia na zvládanie rizík a príležitostí
    6.2  Ciele kvality a plánovanie ich dosiahnutia
    6.3  Plánovanie zmien
7  Podpora
    7.1  Zdroje
    7.2  Kompetentnosť
    7.3  Povedomie
    7.4  Komunikácia
    7.5  Zdokumentované informácie
8  Prevádzka
    8.1  Plánovanie a riadenie prevádzky
    8.2  Požiadavky na produkty a služby
    8.3  Návrh a vývoj produktov a služieb
    8.4  Riadenie externe poskytovaných procesov, produktov a služieb
    8.5  Výroba a poskytovanie služby
    8.6  Uvoľňovanie produktov a služieb
    8.7  Riadenie nezhodných výstupov
9  Hodnotenie výkonnosti
    9.1  Monitorovanie, meranie, analýzy a hodnotenie
    9.2  Interný audit
    9.3  Preskúmanie manažérstva
10  Zlepšovanie
     10.1  Všeobecne
     10.2  Nezhoda a nápravné opatrenie
     10.3  Trvalé zlepšovanie

Príloha A  Objasnenie novej štruktúry, terminológie a koncepcií.
Príloha B  Iné medzinárodné normy manažérstva kvality a systémov manažérstva kvality vytvorené technickou komisiou ISO/TC 176.
Štruktúra a terminológia ISO 14001: 2015 Systémy manažérstva environmentu
Účelom tejto medzinárodnej normy je poskytnúť organizáciám rámec na ochranu životného prostredia a reagovať na meniace sa environmentálne situácie v rovnováhe so spoločensko-ekonomickými potrebami. Táto norma špecifikuje požiadavky, ktoré umožňujú organizácii dosahovať zamýšľané výstupy, ktoré si organizácia stanovuje pre svoj systém environmentálneho manažérstva. Systematický prístup k manažérstvu environmentu môže poskytovať vrcholovému manažmentu informácie na budovanie úspechu v dlhodobom horizonte a vytvárať možnosti, ako prispievať k ochrane životného prostredia zabraňovaním alebo zmierňovaním nepriaznivých environmentálnych vplyvov.
Táto medzinárodná norma, podobne ako iné medzinárodné normy, nie je určená na rozšírenie alebo zmenu právnych požiadaviek organizácie. Štruktúra článkov a niektorá terminológia tejto medzinárodnej normy boli zmenené s cieľom zlepšiť prepojenie s inými normami systémov manažérstva. V tejto medzinárodnej norme neexistuje nijaká požiadavka nahradiť ter­míny používané v organizácii za termíny použité v tejto norme. Organizácia si môže vybrať, či použije zaužívané termíny, ktoré sú vhodné pre jej prevádzky, napr. "záznamy, dokumentácia, protokoly", miesto jedného termínu "zdokumentované informácie". Tak isto neexistuje žiadna požiadavka, aby sa uplatnila štruktúra článkov alebo terminológia tejto normy už v existujúcej dokumentácii systému environmentálneho manažérstva organizácie.

Dôležité:
Slovenská verzia tejto európskej normy EN ISO 14001: 2015 bola vydaná v apríli 2016 a má označenie STN EN ISO 14001. Je to ekvivalent originálnej normy preložený do slovenského jazyka, s ponechaním pôvodného anglického textu. Má rovnaké postavenie ako oficiálna verzia a pri jej využívaní je možné používať aj označenie STN EN ISO 14001: 2016. Všetky normy je možné zakúpiť aj on-line na stránke Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.
Kapitoly normy STN EN ISO 14001: 2016
0  Úvod
1  Predmet normy
2  Normatívne odkazy
3  Termíny a definície
4  Súvislosti organizácie

    4.1  Pochopenie organizácie a jej súvislostí
    4.2  Pochopenie potrieb a očakávanie zainteresovaných strán
    4.3  Určenie predmetu systému manažérstva environmentu
    4.4  Systém manažérstva environmentu
5  Vodcovstvo
    5.1  Vodcovstvo a záväzok
    5.2  Environmentálna politika
    5.3  Roly, zodpovednosti a právomoci v organizácii
6  Plánovanie
    6.1  Činnosti na riešenie rizík a príležitostí
    6.2  Environmentálne ciele a plánovanie ich dosiahnutia
7  Podporovanie
    7.1  Zdroje
    7.2  Kompetentnosť
    7.3  Povedomie
    7.4  Komunikácia
    7.5  Zdokumentované informácie
8  Prevádzkovanie
    8.1  Plánovanie a riadenie prevádzkových činností
    8.2  Havarijná pripravenosť a reakcia
9  Hodnotenie správania
    9.1  Monitorovanie, meranie, analyzovanie a hodnotenie
    9.2  Interný audit
    9.3  Preskúmanie manažmentom
10  Zlepšovanie
     10.1  Všeobecne
     10.2  Nezhoda a nápravná činnosť
     10.3  Sústavné zlepšovanie

Príloha A  Pokyny na použitie tejto medzinárodnej normy.
Príloha B  Vzájomný vzťah medzi ISO 14001: 2015 a ISO 14001: 2004.
Štruktúra a terminológia ISO 45001: 2018 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Táto norma stanovuje hodnotenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Špecifikuje požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, aby uľahčila organizáciám riadiť vlastné riziká a zlepšiť vlastnú výkonnosť BOZP.
Dňa 12.3.2018 bola vydaná nová norma ISO 45001: 2018 – Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorá nahradila normu OHSAS 18001: 2007.
Štruktúra nového štandardu plne rešpektuje záväzné požiadavky Prílohy SL - má 10 kapitol a základné definície a základný text ako už vydané revidované normy ISO 9001: 2015 a ISO 14001: 2015.

Prechodné obdobie na implementáciu požiadaviek normy ISO 45001: 2018 do systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zároveň platnosť certifikátov podľa normy OHSAS 18001: 2007 skončilo dňom 11.3.2021.

Dôležité:
Slovenská verzia tejto normy ISO 45001: 2018 bola vydaná vo februári 2019 a má označenie STN ISO 45001. Je to ekvivalent originálnej normy preložený do slovenského jazyka, s ponechaním pôvodného anglického textu. Má rovnaké postavenie ako oficiálna verzia a pri jej využívaní je možné používať aj označenie STN ISO 45001: 2019. Všetky normy je možné zakúpiť aj on-line na stránke Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.
Kapitoly normy STN ISO 45001: 2019
0  Úvod
1  Predmet normy
2  Normatívne odkazy
3  Termíny a definície
4  Súvislosti organizácie

    4.1  Pochopenie organizácie a jej súvislostí
    4.2  Pochopenie potrieb a očakávanie zainteresovaných strán
    4.3  Určenie predmetu systému manažérstva kvality
    4.4  Systém manažérstva a jeho procesy
5  Vodcovstvo
    5.1  Vodcovstvo a záväzok
    5.2  Politika
    5.3  Roly, zodpovednosť a právomoci v organizácii
6  Plánovanie
    6.1  Opatrenia na zvládanie rizík a príležitostí
    6.2  Ciele kvality a plánovanie ich dosiahnutia
    6.3  Plánovanie zmien
7  Podpora
    7.1  Zdroje
    7.2  Kompetentnosť
    7.3  Povedomie
    7.4  Komunikácia
    7.5  Zdokumentované informácie
8  Prevádzka
    8.1  Plánovanie a riadenie prevádzky
    8.2  Požiadavky na produkty a služby
    8.3  Návrh a vývoj produktov a služieb
    8.4  Riadenie externe poskytovaných procesov, produktov a služieb
    8.5  Výroba a poskytovanie služby
    8.6  Uvoľňovanie produktov a služieb
    8.7  Riadenie nezhodných výstupov
9  Hodnotenie výkonnosti
    9.1  Monitorovanie, meranie, analýzy a hodnotenie
    9.2  Interný audit
    9.3  Preskúmanie manažérstva
10  Zlepšovanie
     10.1  Všeobecne
     10.2  Nezhoda a nápravné opatrenie
     10.3  Trvalé zlepšovanie

Príloha A  Objasnenie novej štruktúry, terminológie a koncepcií.
Príloha B  Iné medzinárodné normy manažérstva kvality a systémov manažérstva kvality vytvorené technickou komisiou ISO/TC 176.