AKREDITÁCIA
CERTIFIKAČNÉHO ORGÁNU ACB

AKREDITÁCIA JE VYKONANÁ SLOVENSKOU NÁRODNOU AKREDITAČNOU SLUŽBOU (SNAS) A JE UDELENÁ PODĽA AKREDITAČNEJ SCHÉMY SLOVENSKEJ REPUBLIKY A V SÚLADE S POŽIADAVKAMI MEDZINÁRODNEJ NORMY ISO/IEC 17021-1: 2015 (Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva).

SNAS JE SIGNATÁROM MNOHOSTRANNEJ DOHODY EA (EURÓPSKA SPOLUPRÁCA PRE AKREDITÁCIU) O VZÁJOMNOM UZNÁVANÍ A MNOHOSTRANNEJ DOHODY IAF (MEDZINÁRODNÉ FÓRUM PRE AKREDITÁCIU) O VZÁJOMNOM UZNÁVANÍ.
CERTIFIKÁT UDELENÝ NAŠOU SPOLOČNOSŤOU MÁ MEDZINÁRODNÚ PLATNOSŤ.

OSVEDČENIA O AKREDITÁCII CERTIFIKAČNÉHO ORGÁNU ACB

Pod reg. číslom 182/Q-028 ako subjekt, certifikujúci systémy manažérstva kvality v zmysle požiadaviek medzinárodnej normy ISO 9001: 2015 v rozsahu podľa EA-kódov uvedených v prílohe osvedčenia Q-028.

Pod reg. číslom 182/R-031 ako subjekt, certifikujúci systémy environmentálneho manažérstva v zmysle požiadaviek normy ISO 14001: 2015 v rozsahu podľa EA-kódov uvedených v prílohe osvedčenia R-031.

Pod reg. číslom 182/R-032 ako subjekt, certifikujúci systémy manažérstva BOZP v zmysle normy ISO 45001: 2018 v rozsahu podľa EA-kódov uvedených v prílohe osvedčenia R-032.

AKREDITOVANÉ CERTIFIKAČNÉ SLUŽBY

CERTIFIKÁCIE SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA KVALITY
podľa normy ISO 9001: 2015
CERTIFIKÁCIE SYSTÉMOV ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA
podľa normy ISO 14001: 2015
CERTIFIKÁCIE SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA BOZP podľa
normy ISO 45001: 2018 (nahradila normu OHSAS 18001: 2007)
ĎALŠIE CERTIFIKAČNÉ SLUŽBY

Certifikácie systémov manažérstva kontinuity ISO 22301: 2012 BCM
(Business Continuity Management)

Manažérstvo služieb – Požiadavky na systém manažérstva služieb
STN ISO/IEC 20000-1

AS9110 Aerospace Standard - Maintenance Organizations
AS9120 Quality Management System

NAŠE NAJSILNEJŠIE STRÁNKY


Sme tím, ktorý sa svojimi praktickými skúsenosťami snaží o napredovanie spoločností, zaujmajúcich sa o certifikáciu systémov manažérstva, na zlepšenie kvality, prosperity, vybudovania firemnej kultúry a na upevnenie svojich vzťahov s dodávateľmi a zákazníkmi. Snažíme sa, aby certifikačné služby boli v súlade s normami, podľa ktorých certifikujeme, aby naši zamestnanci pružne a rýchlo reagovali na požiadavky našich klientov a aby skúsenosti, ktoré máme z dokonalej znalosti slovenského trhu boli transformované do spokojnosti všetkých, ktorí majú záujem o naše služby.

VEREJNÉ VYHLÁSENIE O NESTRANNOSTI

Certifikačný orgán ACB verejne vyhlasuje, že chápe dôležitosť nestrannosti pri vykonávaní činností súvisiacich s certifikáciou systémov manažérstva, riadi možný vznik konfliktu záujmov a zabezpečuje objektivitu činností súvisiacich s certifikáciou systémov manažérstva. Možné riziko vzniku konfliktu záujmov vyvolaných certifikačnou činnosťou riadi Certifikačný orgán ACB.

OCHRANA DÔVERNOSTI INFORMÁCIÍ


Certifikačný orgán ACB a zúčastnené osoby sú písomne zaviazané zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, údajoch a postupoch, s ktorými prišli do styku v certifikačnom procese.

ODVOLANIA A SŤAŽNOSTI

Certifikačný orgán ACB v záujme zachovania svojho dobrého mena ako základnej podmienky jeho obchodnej politiky zodpovedá za všetky rozhodnutia na všetkých úrovniach procesu vybavovania odvolaní. Bezodkladne ustanoví komisiu na objektívne vyriešenie odvolania a zabezpečí, aby sa osoby angažované v procese vybavovania odvolania líšili od osôb, ktoré vykonávali audity a prijímali rozhodnutia o certifikácii u klienta, ktorý odvolanie podal. Sťažnosti voči činnosti Certifikačného orgánu ACB sa spravidla uplatňujú písomnou formou a všetky prijaté sťažnosti sa evidujú a vybavujú v lehote do 30 dní.