AUDÍTORSKÁ ČINNOSŤ A CERTIFIKÁCIE
MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV
Certifikačný orgán ACB pôsobí v rámci spoločnosti ACB, s.r.o., založenej dňa 3.12.2004
so sídlom v Trenčíne a zapísanej do obchodného registra na Okresnom súde v Trenčíne
dňa 3.12.2004, oddiel Sro, vložka 15180/R.
Hlavným predmetom činnosti Certifikačného orgánu ACB je poskytovanie komplexných
služieb v oblasti certifikácií manažérskych systémov ako akreditovanej činnosti.

V rámci neakreditovanej činnosti spoločnosť ACB, s.r.o. poskytuje služby v oblasti
organizovania školení, kurzov, seminárov, ekonomické a technické poradenstvo v
organizačných, technických a ekonomických oblastiach (analýza a meranie práce,
pracovných miest a výkonov a zlepšovanie procesov).
Certifikačný orgán ACB pôsobí v rámci spoločnosti ACB, s.r.o., založenej dňa 3.12.2004
so sídlom v Trenčíne a zapísanej do obchodného registra na Okresnom súde v Trenčíne
dňa 3.12.2004, oddiel Sro, vložka 15180/R.
Hlavným predmetom činnosti Certifikačného orgánu ACB je poskytovanie komplexných
služieb v oblasti certifikácií manažérskych systémov ako akreditovanej činnosti.

V rámci neakreditovanej činnosti spoločnosť ACB, s.r.o. poskytuje služby v oblasti
organizovania školení, kurzov, seminárov, ekonomické a technické poradenstvo v
organizačných, technických a ekonomických oblastiach (analýza a meranie práce,
pracovných miest a výkonov a zlepšovanie procesov).
AKREDITOVANÉ CERTIFIKAČNÉ SLUŽBY
ĎALŠIE CERTIFIKAČNÉ SLUŽBY
Certifikácie systémov manažérstva kvality
podľa normy ISO 9001: 2008 a ISO 9001: 2015
Certifikácie systémov environmentálneho
manažérstva podľa normy ISO 14001: 2004
a ISO 14001: 2015
Certifikácie systémov manažérstva BOZP
podľa normy OHSAS 18001: 2007
Certifikácie systémov manažérstva kontinuity
ISO 22301: 2012 BCM - Business Continuity Management

Manažérstvo služieb - Požiadavky na systém manažérstva
služieb STN ISO/IEC 20000-1

AS9110 Aerospace Standard - Maintenance Organizations
AS9120 Quality Management System
NAŠE NAJSILNEJŠIE STRÁNKY
Sme tím, ktorý sa svojimi praktickými skúsenosťami snaží o napredovanie spoločností, majúcich záujem o certifikáciu systémov manažérstva, na zlepšenie kvality, prosperity, vybudovania firemnej kultúry a na upevnenie svojich vzťahov s dodávateľmi a zákazníkmi. Snažíme sa, aby certifikačné služby boli v súlade s normami, podľa ktorých certifikujeme, aby naši zamestnanci pružne a rýchlo reagovali na požiadavky našich klientov a aby skúsenosti, ktoré máme z dokonalej znalosti slovenského trhu boli transformované do spokojnosti všetkých, ktorí majú záujem o naše služby. Naše referencie.
VEREJNÉ VYHLÁSENIE O NESTRANNOSTI
Certifikačný orgán ACB verejne vyhlasuje, že chápe dôležitosť nestrannosti pri vykonávaní činností súvisiacich s certifikáciou systémov manažérstva, riadi možný vznik konfliktu záujmov a zabezpečuje objektivitu činností súvisiacich s certifikáciou systémov manažérstva. Možné riziko vzniku konfliktu záujmov vyvolaných certifikačnou činnosťou riadi Certifikačný orgán ACB.
OCHRANA DÔVERNOSTI INFORMÁCIÍ
Certifikačný orgán ACB a zúčastnené osoby sú písomne zaviazané zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, údajoch a postupoch, s ktorými prišli do styku v certifikačnom procese.
ODVOLANIA A SŤAŽNOSTI
Certifikačný orgán ACB v záujme zachovania dobrého mena spoločnosti ako základnej podmienky jeho obchodnej politiky zodpovedá za všetky rozhodnutia na všetkých úrovniach procesu vybavovania odvolaní. Bezodkladne ustanoví komisiu na objektívne vyriešenie odvolania a zabezpečí, aby sa osoby angažované v procese vybavovania odvolania líšili od osôb, ktoré vykonávali audity a prijímali rozhodnutia o certifikácii u klienta, ktorý odvolanie podal. Sťažnosti voči činnosti Certifikačného orgánu ACB sa spravidla uplatňujú písomnou formou a všetky prijaté sťažnosti sa evidujú a vybavujú v lehote do 30 dní.Copyright © 2005-2017 All Rights Reserved - Certifying Authority ACB - acbtn.sk  *  Designed by rddca@centrum.sk