AUDÍTORSKÁ ČINNOSŤ A CERTIFIKÁCIE MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV
Certifikačný orgán ACB pôsobí v rámci spoločnosti ACB, s.r.o., založenej dňa 3.12.2004 so sídlom v Trenčíne a zapísanej do obchodného registra na Okresnom súde v Trenčíne dňa 3.12.2004, oddiel Sro, vložka 15180/R.
Hlavným predmetom činnosti Certifikačného orgánu ACB je poskytovanie komplexných služieb v oblasti certifikácií manažérskych systémov ako akreditovanej činnosti.

V rámci neakreditovanej činnosti spoločnosť ACB, s.r.o. poskytuje služby v oblasti organizovania školení, kurzov, seminárov, ekonomické a technické poradenstvo v organizačných, technických a ekonomických oblastiach (analýza a meranie práce, pracovných miest a výkonov a zlepšovanie procesov).
AKREDITOVANÉ CERTIFIKAČNÉ SLUŽBY

CERTIFIKÁCIE SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA KVALITY
podľa normy ISO 9001: 2015
CERTIFIKÁCIE SYSTÉMOV ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA
podľa normy ISO 14001: 2015
CERTIFIKÁCIE SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA BOZP podľa normy
ISO 45001: 2018 (nahrádza OHSAS 18001: 2007)
ĎALŠIE CERTIFIKAČNÉ SLUŽBY

Certifikácie systémov manažérstva kontinuity ISO 22301: 2012 BCM
(Business Continuity Management)

Manažérstvo služieb – Požiadavky na systém manažérstva služieb
STN ISO/IEC 20000-1

AS9110 Aerospace Standard - Maintenance Organizations
AS9120 Quality Management System

NAŠE NAJSILNEJŠIE STRÁNKY


Sme tím, ktorý sa svojimi praktickými skúsenosťami snaží o napredovanie spoločností, zaujmajúcich sa o certifikáciu systémov manažérstva, na zlepšenie kvality, prosperity, vybudovania firemnej kultúry a na upevnenie svojich vzťahov s dodávateľmi a zákazníkmi. Snažíme sa, aby certifikačné služby boli v súlade s normami, podľa ktorých certifikujeme, aby naši zamestnanci pružne a rýchlo reagovali na požiadavky našich klientov a aby skúsenosti, ktoré máme z dokonalej znalosti slovenského trhu boli transformované do spokojnosti všetkých, ktorí majú záujem o naše služby.

VEREJNÉ VYHLÁSENIE O NESTRANNOSTI

Certifikačný orgán ACB verejne vyhlasuje, že chápe dôležitosť nestrannosti pri vykonávaní činností súvisiacich s certifikáciou systémov manažérstva, riadi možný vznik konfliktu záujmov a zabezpečuje objektivitu činností súvisiacich s certifikáciou systémov manažérstva. Možné riziko vzniku konfliktu záujmov vyvolaných certifikačnou činnosťou riadi Certifikačný orgán ACB.
ODVOLANIA A SŤAŽNOSTI

Certifikačný orgán ACB v záujme zachovania svojho dobrého mena ako základnej podmienky jeho obchodnej politiky zodpovedá za všetky rozhodnutia na všetkých úrovniach procesu vybavovania odvolaní. Bezodkladne ustanoví komisiu na objektívne vyriešenie odvolania a zabezpečí, aby sa osoby angažované v procese vybavovania odvolania líšili od osôb, ktoré vykonávali audity a prijímali rozhodnutia o certifikácii u klienta, ktorý odvolanie podal. Sťažnosti voči činnosti Certifikačného orgánu ACB sa spravidla uplatňujú písomnou formou a všetky prijaté sťažnosti sa evidujú a vybavujú v lehote do 30 dní.
OCHRANA DÔVERNOSTI INFORMÁCIÍ

Certifikačný orgán ACB a zúčastnené osoby sú písomne zaviazané zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, údajoch a postupoch, s ktorými prišli do styku v certifikačnom procese.