AKREDITOVANÉ CERTIFIKAČNÉ SLUŽBY
ĎALŠIE CERTIFIKAČNÉ SLUŽBY

       CERTIFIKÁCIE SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA KVALITY podľa normy
ISO 9001: 2008 a ISO 9001: 2015

       CERTIFIKÁCIE SYSTÉMOV ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA
podľa normy ISO 14001: 2004 a ISO 14001: 2015

       CERTIFIKÁCIE SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA BOZP podľa normy
ISO 45001: 2018 (nahrádza OHSAS 18001: 2007)
Certifikácie systémov manažérstva kontinuity ISO 22301: 2012 BCM - Business
Continuity Management

Manažérstvo služieb - Požiadavky na systém manažérstva služieb
STN ISO/IEC 20000-1

AS9110 Aerospace Standard - Maintenance Organizations
AS9120 Quality Management System

NAŠE NAJSILNEJŠIE STRÁNKY

Sme tím, ktorý sa svojimi praktickými skúsenosťami snaží o napredovanie spoločností, zaujmajúcich sa o certifikáciu systémov manažérstva, na zlepšenie kvality, prosperity, vybudovania firemnej kultúry a na upevnenie svojich vzťahov s dodávateľmi a zákazníkmi. Snažíme sa, aby certifikačné služby boli v súlade s normami, podľa ktorých certifikujeme, aby naši zamestnanci pružne a rýchlo reagovali na požiadavky našich klientov a aby skúsenosti, ktoré
máme z dokonalej znalosti slovenského trhu boli transformované do spokojnosti všetkých, ktorí majú záujem o naše služby. Naše referencie.
VEREJNÉ VYHLÁSENIE O NESTRANNOSTI

Certifikačný orgán ACB verejne vyhlasuje, že chápe dôležitosť nestrannosti pri vykonávaní činností súvisiacich s certifikáciou systémov manažérstva, riadi možný vznik konfliktu záujmov a zabezpečuje objektivitu činností súvisiacich s certifikáciou systémov manažérstva.
Možné riziko vzniku konfliktu záujmov vyvolaných certifikačnou činnosťou riadi Certifikačný orgán ACB.
OCHRANA DÔVERNOSTI INFORMÁCIÍ

Certifikačný orgán ACB a zúčastnené osoby sú písomne zaviazané zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, údajoch a postupoch, s ktorými prišli do styku v certifikačnom procese.
ODVOLANIA A SŤAŽNOSTI

Certifikačný orgán ACB v záujme zachovania svojho dobrého mena ako základnej podmienky jeho obchodnej politiky zodpovedá za všetky rozhodnutia
na všetkých úrovniach procesu vybavovania odvolaní. Bezodkladne ustanoví komisiu na objektívne vyriešenie odvolania a zabezpečí, aby sa osoby angažované v procese vybavovania odvolania líšili od osôb, ktoré vykonávali audity a prijímali rozhodnutia o certifikácii u klienta, ktorý odvolanie podal. Sťažnosti voči činnosti Certifikačného orgánu ACB sa spravidla uplatňujú písomnou formou a všetky prijaté sťažnosti sa evidujú a vybavujú v lehote do
30 dní.