V anglickom jazyku International Organization for Standardization - medzinárodná organizácia
pre normalizáciu. Zakladatelia organizácie rozhodli o krátkom názve "ISO" odvodením z Gréc-
keho "isos" = zhodný, rovnať sa, vyrovnať sa (dosiahnuť rovnakú úroveň). ISO je mimovládna organizácia so sídlom v Ženeve. Usmerňuje a koordinuje normalizačnú a štandardizačnú tech-
nickú činnosť v medzinárodnom rozsahu. Je najväčším svetovým združením národných norma-
lizačných organizácií (163 krajín) a zaoberá sa tvorbou medzinárodných noriem ISO a iných dokumentov vo všetkých oblastiach normalizácie - www.iso.org. ISO je premostením medzi súkromným a verejným sektorom. Poskytuje a zabezpečuje riešenia pre dosiahnutie zhody v požiadavkách podnikania a širokých potrieb verejnosti. Je aj poradným orgánom UNESCO, ECOSOC, FAO, IAEA, ICAO...
Technická komisia ISO/TC 176, odborníci nominovaní jednotlivými členmi Medzinárodnej organizácie pre štandardizáciu „ISO” za účastnícke krajiny intenzívne pracovali na návrhu piateho vydania normy ISO 9001, ktorá je už publikovaná pod označením EN ISO 9001: 2015. Norma je novo rozdelená
do desiatich kapitol, v súlade so zámerom zjednotiť štruktúru systémových noriem podľa dokumentu ISO/IEC Directives, Part 1: „Consolidated ISO Supplement - Procedures specific to ISO”, Annex SL, ktorý by mal byť v budúcnosti použitý vo všetkých normách definujúcich požiadavky na systémy manažérstva.
Štruktúra a terminológia ISO 9001: 2015
Štruktúra kapitol a nie­ktorá terminológia nového vydania medzinárodnej normy ISO 9001: 2015 sa zmenili v porovnaní s predchá-dzajúcim vydaním ISO 9001: 2008, aby sa zlepšilo usporiadanie s ostatnými normami systémov mana­žérstva.
Neexistuje nijaká požiadavka v tejto medziná­rodnej norme, aby sa jej štruktúra a terminológia implementovala do už zdokumento-vaných informácií systému manažérstva kvality organizácie.
Nová štruktúra kapitol má skôr v úmysle poskytnúť lo­gickú prezentáciu požiadaviek než priamo ponúkať model doku­mentovania politík, cieľov a procesov organizá­cie, ktoré sú často pre jej používate­ľov relevantnejšie, ak sa vzťahujú aj na prevádzku procesov v organizácii a aj na udržiavanie informácií na ďalšie účely.
Neexistuje nijaká požiadavka nahradiť ter­míny používané v organizácii za termíny použité v tejto medzinárodnej norme. Organizácia si môže vybrať, či použije zaužívané termíny, ktoré sú vhodné pre jej prevádzky, napr. „záznamy, dokumentácia, protokoly“, miesto jedného termínu „zdokumentované informácie“. Ďalej si môže vybrať, či nahradí zavedený termín „dodáva­teľ“, „partner“ alebo „predajca“, jedným novým termínom „externý poskytovateľ“.Kapitoly normy ISO 9001: 2015
0  Úvod
1  Predmet normy
2  Normatívne odkazy
3  Termíny a definície
4  Súvislosti organizácie

    4.1  Pochopenie organizácie a jej súvislostí
    4.2  Pochopenie potrieb a očakávanie zainteresovaných strán
    4.3  Určenie predmetu systému manažérstva kvality
    4.4  Systém manažérstva a jeho procesy
5  Vodcovstvo
    5.1  Vodcovstvo a záväzok
    5.2  Politika
    5.3  Roly, zodpovednosť a právomoci v organizácii
6  Plánovanie
    6.1  Opatrenia na zvládanie rizík a príležitostí
    6.2  Ciele kvality a plánovanie ich dosiahnutia
    6.3  Plánovanie zmien
7  Podpora
    7.1  Zdroje
    7.2  Kompetentnosť
    7.3  Povedomie
    7.4  Komunikácia
    7.5  Zdokumentované informácie
8  Prevádzka
    8.1  Plánovanie a riadenie prevádzky
    8.2  Požiadavky na produkty a služby
    8.3  Návrh a vývoj produktov a služieb
    8.4  Riadenie externe poskytovaných procesov, produktov a služieb
    8.5  Výroba a poskytovanie služby
    8.6  Uvoľňovanie produktov a služieb
    8.7  Riadenie nezhodných výstupov
9  Hodnotenie výkonnosti
    9.1  Monitorovanie, meranie, analýzy a hodnotenie
    9.2  Interný audit
    9.3  Preskúmanie manažérstva
10  Zlepšovanie
     10.1  Všeobecne
     10.2  Nezhoda a nápravné opatrenie
     10.3  Trvalé zlepšovanie

Príloha A  Objasnenie novej štruktúry, terminológie a koncepcií
Príloha B  Iné medzinárodné normy manažérstva kvality a systémov
                  manažérstva kvality vytvorené technickou komisiou ISO/TC 176

Relevantné odkazy:
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/open/tc176SC2public
http://isotc.iso.org/livelink/livelink/open/tc176/IS09001AuditingPracticesGroup
Dôležité:
Slovenská verzia tejto európskej normy EN ISO 9001: 2015 bola vydaná vo februári 2016 a má označenie STN EN ISO 9001. Je to ekvivalent
originálnej normy preložený do slovenského jazyka, s ponechaním pôvodného anglického textu. Má rovnaké postavenie ako oficiálna verzia a pri
jej využívaní je možné používať aj označenie STN EN ISO 9001: 2016.
Spoločnosti certifikované na systém manažérstva kvality musia implementovať požiadavky normy STN EN ISO 9001: 2016 najneskôr do 15.9.2018.
Všetky normy je možné zakúpiť aj on-line po registrácii na stránke Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Copyright © 2005-2017 All Rights Reserved - Certifying Authority ACB - acbtn.sk  *  Designed by rddca@centrum.sk