AKREDITÁCIA CERTIFIKAČNÉHO ORGÁNU ACB JE VYKONANÁ SLOVENSKOU NÁRODNOU AKREDITAČNOU SLUŽBOU (SNAS) A JE UDELENÁ
PODĽA AKREDITAČNEJ SCHÉMY SLOVENSKEJ REPUBLIKY A V SÚLADE S POŽIADAVKAMI MEDZINÁRODNEJ NORMY ISO/IEC 17021: 2015.

SNAS JE SIGNATÁROM MNOHOSTRANNEJ DOHODY EA (EURÓPSKA SPOLUPRÁCA PRE AKREDITÁCIU) O VZÁJOMNOM UZNÁVANÍ
A MNOHOSTRANNEJ DOHODY IAF (MEDZINÁRODNÉ FÓRUM PRE AKREDITÁCIU) O VZÁJOMNOM UZNÁVANÍ.
CERTIFIKÁT UDELENÝ NAŠOU SPOLOČNOSŤOU MÁ MEDZINÁRODNÚ PLATNOSŤ.


Certifikačný orgán ACB je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou:
pod reg. číslom 182/Q-028 ako
subjekt, certifikujúci systémy
manažérstva kvality v zmysle
požiadaviek normy ISO 9001: 2008
a ISO 9001: 2015 v rozsahu podľa
EA-kódov uvedených v prílohe
osvedčenia Q-028,
pod reg. číslom 182/R-031 ako subjekt, certifikujúci systémy environmentálneho manažérstva
v zmysle požiadaviek normy
ISO 14001: 2004 a ISO 14001: 2015 v rozsahu podľa EA-kódov uvede- ných v prílohe osvedčenia R-031,
pod reg. číslom 182/R-032 ako subjekt, certifikujúci systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle požiadaviek normy OHSAS 18001: 2007 (nahradená normou ISO 45001: 2018) v rozsahu podľa EA-kódov uvedených v prílohe osvedčenia R-032.

Certifying Authority ACB - Copyright © 2005-2018 All Rights Reserved - CO ACB / acbtn.sk
KONTAKTY