Štruktúra a terminológia ISO 9001: 2015
Štruktúra kapitol a nie­ktorá terminológia nového vydania medzinárodnej normy ISO 9001: 2015 sa zmenili v porovnaní s predchádzajúcim
vydaním ISO 9001: 2008, aby sa zlepšilo usporiadanie s ostatnými normami systémov mana­žérstva.
Neexistuje nijaká požiadavka v tejto medziná­rodnej norme, aby sa jej štruktúra a terminológia implementovala do už zdokumentovaných
informácií systému manažérstva kvality organizácie.
Nová štruktúra kapitol má skôr v úmysle poskytnúť lo­gickú prezentáciu požiadaviek než priamo ponúkať model doku­mentovania politík,
cieľov a procesov organizá­cie, ktoré sú často pre jej používate­ľov relevantnejšie, ak sa vzťahujú aj na prevádzku procesov v organizácii a aj na udržiavanie
informácií na ďalšie účely. Neexistuje nijaká požiadavka nahradiť ter­míny používané v organizácii za termíny použité v tejto medzinárodnej norme.
Organizácia si môže vybrať, či použije zaužívané termíny, ktoré sú vhodné pre jej prevádzky, napr. „záznamy, dokumentácia, protokoly“, miesto jedného
termínu „zdokumentované informácie“. Ďalej si môže vybrať, či nahradí zavedený termín „dodáva­teľ“, „partner“ alebo „predajca“, jedným novým termínom
„externý poskytovateľ“.
Dôležité:
Slovenská verzia tejto európskej normy EN ISO 9001: 2015 bola vydaná vo februári 2016 a má označenie STN EN ISO 9001. Je to ekvivalent originálnej normy preložený do slovenského jazyka, s ponechaním pôvodného anglického textu. Má rovnaké postavenie ako oficiálna verzia a pri jej využívaní je možné používať aj označenie STN EN ISO 9001: 2016.
Spoločnosti certifikované na systém manažérstva kvality musia implementovať požiadavky normy STN EN ISO 9001: 2016 najneskôr do 15.9.2018.
Všetky normy je možné zakúpiť aj on-line po registrácii na stránke Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.
Kapitoly normy STN EN ISO 9001: 2016
0  Úvod
1  Predmet normy
2  Normatívne odkazy
3  Termíny a definície
4  Súvislosti organizácie

    4.1  Pochopenie organizácie a jej súvislostí
    4.2  Pochopenie potrieb a očakávanie zainteresovaných strán
    4.3  Určenie predmetu systému manažérstva kvality
    4.4  Systém manažérstva a jeho procesy
5  Vodcovstvo
    5.1  Vodcovstvo a záväzok
    5.2  Politika
    5.3  Roly, zodpovednosť a právomoci v organizácii
6  Plánovanie
    6.1  Opatrenia na zvládanie rizík a príležitostí
    6.2  Ciele kvality a plánovanie ich dosiahnutia
    6.3  Plánovanie zmien
7  Podpora
    7.1  Zdroje
    7.2  Kompetentnosť
    7.3  Povedomie
    7.4  Komunikácia
    7.5  Zdokumentované informácie
8  Prevádzka
    8.1  Plánovanie a riadenie prevádzky
    8.2  Požiadavky na produkty a služby
    8.3  Návrh a vývoj produktov a služieb
    8.4  Riadenie externe poskytovaných procesov, produktov a služieb
    8.5  Výroba a poskytovanie služby
    8.6  Uvoľňovanie produktov a služieb
    8.7  Riadenie nezhodných výstupov
9  Hodnotenie výkonnosti
    9.1  Monitorovanie, meranie, analýzy a hodnotenie
    9.2  Interný audit
    9.3  Preskúmanie manažérstva
10  Zlepšovanie
     10.1  Všeobecne
     10.2  Nezhoda a nápravné opatrenie
     10.3  Trvalé zlepšovanie

Príloha A  Objasnenie novej štruktúry, terminológie a koncepcií
Príloha B  Iné medzinárodné normy manažérstva kvality a systémov
                manažérstva kvality vytvorené technickou komisiou ISO/TC 176