Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Táto norma stanovuje hodnotenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Špecifikuje požiadavky na bezpečnosť a ochranu
zdravia, aby uľahčila organizáciám riadiť vlastné riziká a zlepšiť vlastnú výkonnosť BOZP.
Dňa 12.3.2018 bola vydaná nová norma ISO 45001: 2018 - Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
ktorá nahrádza normu OHSAS 18001: 2007. Štruktúra nového štandardu plne rešpektuje záväzné požiadavky Prílohy SL -
má 10 kapitol a základné definície a základný text ako už vydané revidované normy ISO 9001: 2015 a ISO 14001: 2015.

Prechodné obdobie na implementáciu požiadaviek normy ISO 45001: 2018 do systému manažérstva bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a zároveň platnosť certifikátov podľa normy OHSAS 18001: 2007 končí dňom 11.3.2021.
Štruktúru kapitol a terminológiu nového vydania medzinárodnej normy ISO 45001: 2018 zverejníme po vydaní slovenskej
verzie Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo.