Štruktúra a terminológia ISO 14001: 2015
Účelom tejto medzinárodnej normy je poskytnúť organizáciám rámec na ochranu životného prostredia a reagovať na meniace sa environmentálne situácie v rovnováhe so spoločensko-ekonomickými potrebami. Táto norma špecifikuje požiadavky, ktoré umožňujú organizácii dosahovať zamýšľané výstupy, ktoré si organizácia stanovuje pre svoj systém environmentálneho manažérstva. Systematický prístup k manažérstvu environmentu môže poskytovať vrcholovému manažmentu informácie na budovanie úspechu v dlhodobom horizonte a vytvárať možnosti, ako prispievať k ochrane životného prostredia zabraňovaním alebo zmierňovaním
nepriaznivých environmentálnych vplyvov. Táto medzinárodná norma, podobne ako iné medzinárodné normy, nie je určená na rozšírenie alebo zmenu právnych požiadaviek organizácie. Štruktúra článkov a niektorá terminológia tejto medzinárodnej normy boli zmenené s cieľom zlepšiť prepojenie s inými normami systémov manažérstva. V tejto medzinárodnej norme neexistuje nijaká požiadavka nahradiť ter­míny používané v organizácii za termíny použité v tejto norme. Organizácia si môže vybrať, či použije zaužívané termíny, ktoré sú vhodné pre jej prevádzky, napr. "záznamy, dokumentácia, protokoly", miesto jedného termínu "zdokumentované informácie". Tak isto neexistuje žiadna požiadavka, aby sa uplatnila štruktúra článkov alebo terminológia tejto normy už v existujúcej dokumentácii systému environmentálneho manažérstva organizácie.
Dôležité:
Slovenská verzia tejto európskej normy EN ISO 14001: 2015 bola vydaná v apríli 2016 a má označenie STN EN ISO 14001. Je to ekvivalent originálnej normy
preložený do slovenského jazyka, s ponechaním pôvodného anglického textu. Má rovnaké postavenie ako oficiálna verzia a pri jej využívaní je možné používať
aj označenie STN EN ISO 14001: 2016. Spoločnosti certifikované na systém environmentálneho manažérstva musia implementovať požiadavky normy STN
EN ISO 14001: 2016 najneskôr do 15.9.2018. Všetky normy je možné zakúpiť aj on-line na stránke Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.
Kapitoly normy STN EN ISO 14001: 2016
0  Úvod
1  Predmet normy
2  Normatívne odkazy
3  Termíny a definície
4  Súvislosti organizácie
    4.1  Pochopenie organizácie a jej súvislostí
    4.2  Pochopenie potrieb a očakávanie zainteresovaných strán
    4.3  Určenie predmetu systému manažérstva environmentu
    4.4  Systém manažérstva environmentu
5  Vodcovstvo
    5.1  Vodcovstvo a záväzok
    5.2  Environmentálna politika
    5.3  Roly, zodpovednosti a právomoci v organizácii
6  Plánovanie
    6.1  Činnosti na riešenie rizík a príležitostí
    6.2  Environmentálne ciele a plánovanie ich dosiahnutia
7  Podporovanie
    7.1  Zdroje
    7.2  Kompetentnosť
    7.3  Povedomie
    7.4  Komunikácia
    7.5  Zdokumentované informácie
8  Prevádzkovanie
    8.1  Plánovanie a riadenie prevádzkových činností
    8.2  Havarijná pripravenosť a reakcia
9  Hodnotenie správania
    9.1  Monitorovanie, meranie, analyzovanie a hodnotenie
    9.2  Interný audit
    9.3  Preskúmanie manažmentom
10  Zlepšovanie
     10.1  Všeobecne
     10.2  Nezhoda a nápravná činnosť
     10.3  Sústavné zlepšovanie

Príloha A  Pokyny na použitie tejto medzinárodnej normy
Príloha B  Vzájomný vzťah medzi ISO 14001: 2015 a ISO 14001: 2004