CERTIFIKÁCIE
MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV
Akreditovaná certifikačná
spoločnosť ACB
POSKYTUJEME KOMPLEXNÉ SLUŽBY V OBLASTI
CERTIFIKÁCIÍ MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV PODĽA
MEDZINÁRODNÝCH NORIEM ISO 9001, ISO 14001
A ISO 45001 - ČÍTAJTE VIAC V PROFILE ACB
POSKYTUJEME KOMPLEXNÉ SLUŽBY V OBLASTI
CERTIFIKÁCIÍ MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV PODĽA
MEDZINÁRODNÝCH NORIEM ISO 9001, ISO 14001
A ISO 45001 - ČÍTAJTE VIAC V PROFILE ACB
PROFIL ACB
AUDÍTORSKÁ ČINNOSŤ A CERTIFIKÁCIE
MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV
Certifikačný orgán ACB pôsobí v rámci spoločnosti ACB, s.r.o., založenej dňa 3.12.2004 so sídlom v Trenčíne a zapísanej do
obchodného registra na Okresnom súde v Trenčíne dňa 3.12.2004, oddiel Sro, vložka 15180/R.
Hlavným predmetom činnosti Certifikačného orgánu ACB je poskytovanie komplexných služieb v oblasti certifikácií
manažérskych systémov ako akreditovanej činnosti.

V rámci neakreditovanej činnosti spoločnosť ACB, s.r.o. poskytuje služby v oblasti organizovania školení, kurzov, seminárov,
ekonomické a technické poradenstvo v organizačných, technických a ekonomických oblastiach (analýza a meranie práce,
pracovných miest a výkonov a zlepšovanie procesov).
AKREDITOVANÉ CERTIFIKAČNÉ SLUŽBY
ĎALŠIE CERTIFIKAČNÉ SLUŽBY

       CERTIFIKÁCIE SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA KVALITY podľa normy
ISO 9001: 2008 a ISO 9001: 2015
       CERTIFIKÁCIE SYSTÉMOV ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA
podľa normy ISO 14001: 2004 a ISO 14001: 2015
       CERTIFIKÁCIE SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA BOZP podľa normy
ISO 45001: 2018 (nahrádza OHSAS 18001: 2007)
Certifikácie systémov manažérstva kontinuity ISO 22301: 2012 BCM - Business
Continuity Management

Manažérstvo služieb - Požiadavky na systém manažérstva služieb
STN ISO/IEC 20000-1

AS9110 Aerospace Standard - Maintenance Organizations
AS9120 Quality Management System

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA
KVALITY- ISO 9001
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA
KVALITY- ISO 9001
SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNEHO
MANAŽÉRSTVA - ISO 14001
SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNEHO
MANAŽÉRSTVA - ISO 14001
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA
BOZP - ISO 45001
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA
BOZP - ISO 45001
INTEGROVANÝ MANAŽÉRSKY 
SYSTÉM
INTEGROVANÝ MANAŽÉRSKY 
SYSTÉM

Najčastejšie využívaný manažérsky systém orientovaný na kvalitu poskytovaných produktov, alebo služieb prostredníctvom tzv. procesného prístupu. Systém zároveň vytvára základnú štruktúru pre účinnú integráciu ďalších manažérskych systémov (environmentálny manažérsky systém a systém manažérstva BOZP, spolu tzv. integrovaný manažérsky systém).

Je to časť celkového manažérstva organi-zácie, ktorá je potrebná k plánovaniu, realizácii, kontrole a ďalšiemu zlepšovaniu environmentálnej politiky. Medzinárodné normy pre oblasť environmentálneho manažérstva poskytujú prvky efektívneho systému a pomáhajú organizáciam dosiahnuť environmentálne a finančné ciele. Normy zahŕňajú široký rozsah environmentálnych disciplín, vrátane základného systému riadenia, auditu, vyhodnotenia plnenia, označovania a stanovenia životného cyklu.

Tento systém riadi riziká BOZP a zlepšuje bezpečnosť a výkonnosť organizácie. Manažérstvo bezpečnej prevádzky v sebe zahŕňa priradenie rovnakej priority k BOZP ako k ostatným aspektom organizácie a musí byť vykonávané tak, aby sa zvyšovala bezpečnosť zamestnancov. Požiadavky BOZP musia byť integrované do etapy návrhu a konštrukcie výrobku či služby a musia poskytnúť informácie ako bezpečne vykonávať činnosť v systéme ČLOVEK - STROJ - PROSTREDIE.

Zlúčenie všetkých troch systémov do jedného pre účel vytvorenia efektívneho manažérskeho systému prostredníctvom účinnej integrácie troch manažérskych systémov, systému manažérstva kvality, systému environmentálneho manažérstva a systému manažérstva BOZP, tzv. Integrovaný manažérsky systém.

NAŠE NAJSILNEJŠIE STRÁNKY

Sme tím, ktorý sa svojimi praktickými skúsenosťami snaží o napredovanie spoločností, zaujmajúcich sa o certifikáciu systémov manažérstva, na zlepšenie kvality, prosperity, vybudovania firemnej kultúry a na upevnenie svojich vzťahov s dodávateľmi a zákazníkmi. Snažíme sa, aby certifikačné služby boli v súlade s normami, podľa ktorých certifikujeme, aby naši zamestnanci pružne a rýchlo reagovali na požiadavky našich klientov a aby skúsenosti, ktoré
máme z dokonalej znalosti slovenského trhu boli transformované do spokojnosti všetkých, ktorí majú záujem o naše služby. Naše referencie.
VEREJNÉ VYHLÁSENIE O NESTRANNOSTI

Certifikačný orgán ACB verejne vyhlasuje, že chápe dôležitosť nestrannosti pri vykonávaní činností súvisiacich s certifikáciou systémov manažérstva, riadi možný vznik konfliktu záujmov a zabezpečuje objektivitu činností súvisiacich s certifikáciou systémov manažérstva.
Možné riziko vzniku konfliktu záujmov vyvolaných certifikačnou činnosťou riadi Certifikačný orgán ACB.
OCHRANA DÔVERNOSTI INFORMÁCIÍ

Certifikačný orgán ACB a zúčastnené osoby sú písomne zaviazané zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, údajoch a postupoch, s ktorými prišli do styku v certifikačnom procese.
ODVOLANIA A SŤAŽNOSTI

Certifikačný orgán ACB v záujme zachovania svojho dobrého mena ako základnej podmienky jeho obchodnej politiky zodpovedá za všetky rozhodnutia
na všetkých úrovniach procesu vybavovania odvolaní. Bezodkladne ustanoví komisiu na objektívne vyriešenie odvolania a zabezpečí, aby sa osoby angažované v procese vybavovania odvolania líšili od osôb, ktoré vykonávali audity a prijímali rozhodnutia o certifikácii u klienta, ktorý odvolanie podal. Sťažnosti voči činnosti Certifikačného orgánu ACB sa spravidla uplatňujú písomnou formou a všetky prijaté sťažnosti sa evidujú a vybavujú v lehote do
30 dní.
Copyright © 2005-2018 All Rights Reserved - Certifying Authority ACB - acbtn.sk  *  Designed by rddca@centrum.sk  *  Aktualizované 6.8.2018