CERTIFIKÁCIE MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV
Akreditovaná certifikačná spoločnosť ACB
POSKYTUJEME KOMPLEXNÉ SLUŽBY V OBLASTI CERTIFIKÁCIÍ MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV PODĽA
MEDZINÁRODNÝCH NORIEM ISO 9001, ISO 14001 A OHSAS 18001 - ČÍTAJTE VIAC V PROFILE ACB
PROFIL ACB
AUDÍTORSKÁ ČINNOSŤ A CERTIFIKÁCIE
MANAŽÉRSKYCH SYSTÉMOV
Certifikačný orgán ACB pôsobí v rámci spoločnosti ACB, s.r.o., založenej dňa 3.12.2004 so sídlom v Trenčíne a zapísanej do
obchodného registra na Okresnom súde v Trenčíne dňa 3.12.2004, oddiel Sro, vložka 15180/R.
Hlavným predmetom činnosti Certifikačného orgánu ACB je poskytovanie komplexných služieb v oblasti certifikácií
manažérskych systémov ako akreditovanej činnosti.

V rámci neakreditovanej činnosti spoločnosť ACB, s.r.o. poskytuje služby v oblasti organizovania školení, kurzov, seminárov,
ekonomické a technické poradenstvo v organizačných, technických a ekonomických oblastiach (analýza a meranie práce,
pracovných miest a výkonov a zlepšovanie procesov).
AKREDITOVANÉ CERTIFIKAČNÉ SLUŽBY
ĎALŠIE CERTIFIKAČNÉ SLUŽBY

 
 
 
       CERTIFIKÁCIE SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA KVALITY podľa normy
ISO 9001: 2008 a ISO 9001: 2015
       CERTIFIKÁCIE SYSTÉMOV ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA
podľa normy ISO 14001: 2004 a ISO 14001: 2015
       CERTIFIKÁCIE SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA BOZP podľa normy
OHSAS 18001: 2007
Certifikácie systémov manažérstva kontinuity ISO 22301: 2012 BCM - Business
Continuity Management

Manažérstvo služieb - Požiadavky na systém manažérstva služieb
STN ISO/IEC 20000-1

AS9110 Aerospace Standard - Maintenance Organizations
AS9120 Quality Management System

Najčastejšie využívaný manažérsky systém orien- tovaný na kvalitu poskytovaných produktov, alebo služieb prostredníctvom tzv. procesného prístupu. Systém zároveň vytvára základnú štruk- túru pre účinnú integráciu ďalších manažérskych systémov (environmentálny manažérsky systém a systém manažérstva BOZP, spolu tzv. integrovaný manažérsky systém).
Je to časť celkového manažérstva organizácie, ktorá je potrebná k plánovaniu, realizácii, kon- trole a ďalšiemu zlepšovaniu environmentálnej politiky. Medzinárodné normy pre oblasť environmentálneho manažérstva poskytujú prvky efektívneho systému a pomáhajú organi-záciam dosiahnuť environmentálne a finančné ciele. Normy zahŕňajú široký rozsah environ-mentálnych disciplín, vrátane základného systé- mu riadenia, auditu, vyhodnotenia plnenia, označovania a stanovenia životného cyklu.
Tento systém riadi riziká BOZP a zlepšuje bez-pečnosť a výkonnosť organizácie. Manažérstvo bezpečnej prevádzky v sebe zahŕňa priradenie rovnakej priority k BOZP ako k ostatným aspektom organizácie a musí byť vykonávané tak, aby sa zvyšovala bezpečnosť zamestnan- cov. Požiadavky BOZP musia byť integrované do etapy návrhu a konštrukcie výrobku či služby a musia poskytnúť informácie ako bezpečne vykonávať činnosť v systéme ČLOVEK - STROJ - PROSTREDIE.
Zlúčenie všetkých troch systémov do jedného pre účel vytvorenia efektívneho manažérskeho systému prostredníctvom účinnej integrácie troch manažérskych systémov, systému manažérstva kvality, systému environmentálne- ho manažérstva a systému manažérstva BOZP, tzv. Integrovaný manažérsky systém.
SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNEHO
MANAŽÉRSTVA - ISO 14001
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA
KVALITY- ISO 9001
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA
BOZP - OHSAS 18001
INTEGROVANÝ MANAŽÉRSKY 
SYSTÉM
 
 
 
 
NAŠE NAJSILNEJŠIE STRÁNKY

Sme tím, ktorý sa svojimi praktickými skúsenosťami snaží o napredovanie spoločností, zaujmajúcich sa o certifikáciu systémov manažérstva, na zlepšenie kvality, prosperity, vybudovania firemnej kultúry a na upevnenie svojich vzťahov s dodávateľmi a zákazníkmi. Snažíme sa, aby certifikačné služby boli v súlade s normami, podľa ktorých certifikujeme, aby naši zamestnanci pružne a rýchlo reagovali na požiadavky našich klientov a aby skúsenosti, ktoré
máme z dokonalej znalosti slovenského trhu boli transformované do spokojnosti všetkých, ktorí majú záujem o naše služby. Naše referencie.
VEREJNÉ VYHLÁSENIE O NESTRANNOSTI

Certifikačný orgán ACB verejne vyhlasuje, že chápe dôležitosť nestrannosti pri vykonávaní činností súvisiacich s certifikáciou systémov manažérstva, riadi možný vznik konfliktu záujmov a zabezpečuje objektivitu činností súvisiacich s certifikáciou systémov manažérstva.
Možné riziko vzniku konfliktu záujmov vyvolaných certifikačnou činnosťou riadi Certifikačný orgán ACB.
OCHRANA DÔVERNOSTI INFORMÁCIÍ

Certifikačný orgán ACB a zúčastnené osoby sú písomne zaviazané zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, údajoch a postupoch, s ktorými prišli do styku v certifikačnom procese.
ODVOLANIA A SŤAŽNOSTI

Certifikačný orgán ACB v záujme zachovania svojho dobrého mena ako základnej podmienky jeho obchodnej politiky zodpovedá za všetky rozhodnutia
na všetkých úrovniach procesu vybavovania odvolaní. Bezodkladne ustanoví komisiu na objektívne vyriešenie odvolania a zabezpečí, aby sa osoby angažované v procese vybavovania odvolania líšili od osôb, ktoré vykonávali audity a prijímali rozhodnutia o certifikácii u klienta, ktorý odvolanie podal. Sťažnosti voči činnosti Certifikačného orgánu ACB sa spravidla uplatňujú písomnou formou a všetky prijaté sťažnosti sa evidujú a vybavujú v lehote do
30 dní.
Copyright © 2005-2018 All Rights Reserved - Certifying Authority ACB - acbtn.sk  *  Designed by rddca@centrum.sk  *  Aktualizované 20.2.2018